Legal

Niet leuk, wel belangrijk.

Disclaimer

Bij gro-up doen we ons uiterste best om de informatie op deze website compleet, correct, actueel, betrouwbaar en toegankelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat dat niet lukt. Zie je iets dat niet klopt, laat het ons weten via info@gro-up.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie is gro-up niet aansprakelijk, op welke wijze dan ook. Dat geldt ook voor informatie op sites of informatiebronnen van derden waar wij op deze site naar verwijzen of linken.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden het auteursrecht op de informatie die je op deze website vindt, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan om die informatie te verspreiden of te kopiëren zonder onze schriftelijke toestemming. Behalve als het voor persoonlijk gebruik is. Wil je iets van onze website gebruiken of heb je een vraag? Vraag het ons gerust. Je ziet hier hoe je ons kan bereiken.

Virussen

Natuurlijk is onze website goed beveiligd. We kunnen alleen niet garanderen dat de informatie, software of links naar externe bronnen op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy en veiligheid

Je privacy en gegevens zijn heel veel waard. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Ben je benieuwd naar de details? In ons privacystatement staat wat er met je gegevens gebeurt.

Privacy Statement

Je privacy is ons bij gro-up heel veel waard. Daarom verwerken, behandelen en beveiligen we je gegevens zo zorgvuldig mogelijk. Altijd.

Wij zijn gro-up

gro-up verzorgt kinderopvang, buurtwerk, kraamzorg en jeugdhulp.

Om ons werk te kunnen doen verwerken we persoonsgegevens. Dit privacy statement valt in delen uiteen, in een algemeen deel en in delen waarin specifieke punten staan opgenomen voor een specifiek deel van onze activiteiten. De specifieke delen staan in een uitklapmenu bij de specifieke activiteiten.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij alles draait om het beter beschermen van privacy. Hieronder lees je precies wat we met je gegevens doen, waarom we bepaalde informatie verzamelen, hoe we je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie met jou of anderen delen. Zo mag er nooit onduidelijkheid bestaan over wat er met je gegevens gebeurt.

Wettelijke grondslag

We baseren het gebruik van je persoonsgegevens altijd op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG:

 1. De betrokkene heeft toestemming* gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 5. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

*Toestemming kan altijd ingetrokken worden door middel van een verzoek. We zullen dan alle verwerkingen stopzetten en data, met in achtneming van de verplichte retentietijden, conform het verzoek, verwijderen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wij beschermen je persoonsgegevens door middel van toereikende technische en organisatorische maatregelen

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • medewerkers van gro-up gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van kinderen, klanten en collega’s. Zij zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.
 • medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • we kunnen persoonsgegevens pseudonimiseren als dat nodig is. De persoonsgegevens zijn dan niet meer herleidbaar naar een bepaald persoon
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • we testen en evalueren onze privacy- en beveiligingsmaatregelen regelmatig.
 • we loggen de digitale verwerkingen rond persoonsgegevens
 • als wij verwerkers inschakelen om bepaalde verwerkingen te verrichten moeten die aan onze eisen voldoen. We streven ernaar alleen met verwerkers die in de Europese Unie gevestigd zijn samen te werken. Als een verwerker of subverwerker buiten de Europese Unie gevestigd is zorgen wij voor de noodzakelijke aanvullende maatregelen om persoonsgegevens te kunnen laten verwerken conform de AVG richtlijnen.

Zo gebruiken we je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor wat noodzakelijk of écht nuttig is. Dan hebben we het over:

 • Aan verplichtingen voldoen die de wet ons oplegt.
 • Je aanvraag af te handelen.
 • Een contract voor plaatsing van je kind met je af te sluiten.
 • Jou de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Jouw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • Aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen.
 • Informatie van sollicitanten te administreren.
 • Jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming. Je vindt de aanmeldmogelijkheid in het online inschrijfformulier en in het ouderportaal. Na aanmelding registreren wij je naam en e-mailadres. Dit profiel bewaren wij totdat jij je afmeldt voor deze nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt, is het mogelijk om je weer af te melden. Wanneer jij je hier niet voor aanmeldt, ontvang je nieuwsbrieven met belangrijke informatie over onze activiteiten.
 • Vragen wat je van onze dienstverlening vindt.
 • Je informeren over activiteiten van gro-up.

Als we je informeren over onze activiteiten kan het zijn dat we gebruikmaken van zogenaamde tracking pixels waarmee we je gedrag op onze website in kaart brengen. Zulke pixels gebruiken we alleen voor statistische doeleinden, nooit voor reclame.

Doorgifte aan derden

Om de gevraagde diensten te leveren, delen we je gegevens met de serviceorganisatie van gro-up. Zij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat gro-up adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen. gro-up gebruikt je gegevens om:

 • je aanvraag af te handelen;
 • een contract voor plaatsing van je kind met je af te sluiten;
 • jou de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;
 • aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen;
 • informatie van sollicitanten te administreren;
 • jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming;
 • je te vragen wat je van onze dienstverlening vindt;
 • om je te informeren over activiteiten vanuit de gro-up.

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is op basis van jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld aan de GGD, Belastingdienst en/of FIOD.

Toegang van derden tot persoonsgegevens

Wij zullen je gegevens nooit aan derden verkopen. Wel kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden ingezien of verstrekt ter uitvoering van toetsing en inspectie, of om andere zorgverleners te informeren. Denk aan externe en interne auditoren, de accountant of artsen. Dit soort derden moeten zich vanuit hun functie aan een geheimhoudingsplicht houden, zij kunnen je gegevens alleen inzien en delen je gegevens nooit.

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is op basis van jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld aan een gemeente, Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, GGD, de Belastingdienst en/of FIOD.

Bewaren van persoonsgegevens

gro-up bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Als er specifiek toestemming moet worden gegeven, zal gro-up zich houden aan de in de toestemming verleende bewaartermijnen. Bij eventuele verlenging, moet er wederom toestemming worden verleend. Een toestemming kan altijd worden ingetrokken zonder opgaaf van reden.

Als je bij gro-up solliciteert voor een functie bewaren we je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de duur van vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als je ons expliciet toestemming geeft om je persoonsgegevens langer te bewaren in verband met een mogelijk andere functie dan waarvoor je hebt gesolliciteerd bewaren we je persoonsgegevens tot en met twaalf maanden na afloop van de sollicitatieprocedure. Eventuele verlenging van deze twaalf maanden, kan alleen maar met toestemming van de sollicitant.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je rechten rond je persoonsgegevens.

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van je hebben:

 • informatieplicht (artikel13 en 14 AVG): wanneer verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, moet voor jou altijd duidelijk zijn dat dit gebeurt en wat het doel is hiervan. Wij moeten je dus informatie geven over de categorie, het doel en de bron van de gegevens. En ook van de grondslag voor verwerking.
 • recht van inzage (artikel 15 AVG): je kan altijd inzage krijgen in je gegevens.
 • recht van rectificatie (artikel 16 AVG): als je van mening bent dat je gegevens niet juist of onvolledig zijn, kan je om rectificatie vragen.
 • recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG): je kunt ons al je gegevens laten wissen als de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en er geen andere reden is om ze te bewaren.
 • recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG): je hebt het recht om je persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen, ook voor apparaten. Het verzoek kan zijn om persoonsgegevens te ontvangen of door te zenden.

Wil je gebruikmaken van je rechten? Dien een verzoek bij ons in. Vanaf ontvangst van het verzoek, hebben wij een maand de tijd om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen een maand laten we je weten wat er met het verzoek gebeurt. Het is voor ons mogelijk om de tijdsduur te verlengen met twee maanden, wanneer duidelijk is dat de gevraagde informatie onmogelijk binnen een maand te achterhalen is. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is, zullen we controleren of we met de juiste persoon te maken hebben.

Je kunt je verzoek mailen naar privacyteam@gro-up.nl

Beveiliging van je gegevens

Al onze systemen en programma’s zijn passend beveiligd. We hebben vaste procedures om informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden nooit toegang te verlenen tot je gegevens. We hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. De serviceorganisatie is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s, maar is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze site zijn verbonden.

Privacy statement voor specifieke activiteiten

Kinderopvang

Naast het algemene deel van het privacy statement geldt voor onze activiteit Kinderopvang het volgende:

Hiervoor gebruiken we je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor wat noodzakelijk of écht nuttig is. Dan hebben we het over:

 • je aanvraag af te handelen.
 • een contract voor plaatsing van je kind met je af te sluiten.
 • jou de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • jou en je kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen.
 • informatie van sollicitanten te administreren.
 • jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming.
 • je te kunnen vragen wat je van onze dienstverlening vindt.
 • je te informeren over activiteiten van gro-up.

Als we je informeren over onze activiteiten kan het zijn dat we gebruikmaken van zogenaamde tracking pixels waarmee we je gedrag op onze website in kaart brengen. Zulke pixels gebruiken we alleen voor statistische doeleinden, nooit voor reclame. Voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van je kind zoals foto’s en video’s te maken en te gebruiken, vragen wij je uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming vragen wij vooraf.

De grondslag waaronder wij onze hulp- en dienstverlening uitvoeren is naast de AVG ook vastgelegd in o.a. de Wet kinderopvang, de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Wet op Primair Onderwijs, Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). Dat kan betekenen dat we je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of op basis van een opdracht van een gemeente, waarin de aanpak van die partijen rond de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG-richtlijnen is vastgelegd.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van je persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:

 • Adres postcode en woonplaats
 • Beeldmateriaal (foto's/video's)
 • Burgerlijke staat
 • Codeformulieren
 • Debiteurnummer
 • Emailadres of andere adressen voor elektronische communicatie
 • Financiële gegevens
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Gegevens over gezondheid
 • Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd
 • IBAN
 • Naam, adres postcode en woonplaats
 • Nationaal identificatienummer (BSN)
 • Nationaliteit
 • Ontwikkeling van kinderen
 • Opvang- of zorglocatie
 • Ras of etnische afkomst
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • School
 • Start- en/of einddatum opvang
 • Telefoonnummer
 • Thuistaal
 • Toestemmingsfomulier(en)
 • Werk- & denkniveau
 • Ziektekostenverzekering en polisnummer
Kraamzorg

Naast het algemene deel van het privacy statement geldt voor onze activiteit kraamzorg het volgende:

Hiervoor gebruiken we je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor wat noodzakelijk of écht nuttig is. Dan hebben we het over:

 • je aanvraag af te handelen.
 • een behandelovereenkomst met je af te sluiten en mogelijk, na uitdrukkelijke toestemming, informatie te delen met betrokken zorgverleners
 • het versturen van facturen en/of de automatische incasso uit te voeren.
 • jou en je kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen.
 • informatie van sollicitanten te administreren.
 • jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming.
 • je te kunnen vragen wat je van onze dienstverlening vindt.
 • je te informeren over activiteiten van gro-up.

Als we je informeren over onze activiteiten kan het zijn dat we gebruikmaken van zogenaamde tracking pixels waarmee we je gedrag op onze website in kaart brengen. Zulke pixels gebruiken we alleen voor statistische doeleinden, nooit voor reclame.

Bij kraamzorg geldt niet alleen de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook andere wetgeving met die met name op de zorg is gericht, zoals de WGBO, Zorgverzekeringswet, Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, Wegiz etc. Deze specifiek op de zorg gerichte wetgeving bevat allerlei bijzondere verplichtingen ten aanzien van het personeel (zoals een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van medische handelingen) en de inrichting van de systematiek van verwerking van data (NEN 7510) en bescherming van (persoons)gegevens, zoals logging.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van je persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:

 • Beeldmateriaal (foto's/video's)
 • Burgerlijke staat
 • Emailadres of andere adressen voor elektronische communicatie
 • Financiële gegevens
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Gegevens over gezondheid
 • Geslacht
 • Huisvesting
 • Naam, adres postcode en woonplaats
 • Nationaal identificatienummer (BSN)
 • Ontwikkeling van kinderen
 • Ras of etnische afkomst
 • Telefoonnummer
 • Ziektekostenverzekering en polisnummer
Jeugdhulp

Naast het algemene deel van het privacy statement geldt voor onze activiteit Jeugdhulp het volgende:

Hiervoor gebruiken we je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor wat noodzakelijk of écht nuttig is. Dan hebben we het over:

 • je aanvraag af te handelen;
 • een contract voor plaatsing van je kind met je af te sluiten;
 • jou of de gemeente de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren;
 • je kind de best mogelijke zorg te verlenen;
 • aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen;
 • je te vragen wat u van onze dienstverlening vindt;
 • informatie van sollicitanten te administreren;
 • jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming.
 • je te informeren over activiteiten van gro-up.

Als we je informeren over onze activiteiten kan het zijn dat we gebruikmaken van zogenaamde tracking pixels waarmee we je gedrag op onze website in kaart brengen. Zulke pixels gebruiken we alleen voor statistische doeleinden, nooit voor reclame.

De grondslag waaronder wij onze hulp- en dienstverlening uitvoeren is naast de AVG ook vastgelegd in Jeugdwet. Dat kan betekenen dat we je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of op basis van een opdracht van een gemeente of samenwerkende partijen, waarin de aanpak van die partijen rond de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG-richtlijnen is vastgelegd.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van je persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:

 • Beeldmateriaal (foto's/video's)
 • Emailadres of andere adressen voor elektronische communicatie
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Gegevens over gezondheid
 • Geslacht
 • Gewerkte uren
 • Naam, adres postcode en woonplaats
 • Nationaal identificatienummer (BSN)
 • Ontwikkeling van kinderen
 • Product en code van gemeente ten behoeve van beschikking
 • Seksueel gedrag of gerichtheid
 • Telefoonnummer
 • Verlofgegevens
 • Verslaving
 • Werk
Buurtwerk

Naast het algemene deel van het privacy statement geldt voor onze activiteit Buurtwerk het volgende:

Hiervoor gebruiken we je persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor wat noodzakelijk of écht nuttig is. Dan hebben we het over:

 • je aanvraag af te handelen;
 • een opdracht van gemeente of verwijzende instantie uit te voeren;
 • je in te schrijven voor een activiteit
 • aan de ons door de wet opgelegde verplichtingen te voldoen;
 • je te vragen wat u van onze dienstverlening vindt;
 • informatie van sollicitanten te administreren;
 • jou onze nieuwsbrief toe te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres op basis van jouw toestemming.
 • je te informeren over activiteiten van gro-up.

Als we je informeren over onze activiteiten kan het zijn dat we gebruikmaken van zogenaamde tracking pixels waarmee we je gedrag op onze website in kaart brengen. Zulke pixels gebruiken we alleen voor statistische doeleinden, nooit voor reclame.

De grondslag waaronder wij onze hulp- en dienstverlening uitvoeren is naast de AVG ook vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat kan betekenen dat we je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of op basis van een opdracht van een gemeente of samenwerkende partijen, waarin de aanpak van die partijen rond de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG-richtlijnen is vastgelegd.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van je persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:

 • Burgerlijke staat
 • Emailadres of andere adressen voor elektronische communicatie
 • Financiële gegevens
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Gegevens over gezondheid
 • Geslacht
 • Huisvesting
 • Maatschappelijke participatie
 • Naam, adres postcode en woonplaats
 • Nationaal identificatienummer (BSN)
 • Opleiding/ Ontwikkeling/ Resultaat
 • Ras of etnische afkomst
 • Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
 • Telefoonnummer
 • Verslaving
 • Werk/Scholing
 • Ziektekostenverzekering en polisnummer

Zo gebruiken we cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen als je onze website bezoekt. Wij gebruiken drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies Functionele cookies zijn belangrijk voor het goed functioneren van de website. Ze slaan informatie op over loginsessies en gebruikersinstellingen. Ook verzamelen ze informatie over de manier waarop je onze website gebruikt. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen. Daarnaast kun je dankzij deze cookies makkelijk inloggen op de website. Functionele cookies mogen we zonder toestemming plaatsen.
 2. Statistische cookies Statistische cookies houden gegevens over websitebezoek bij. Via Google Analytics meten we onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat ze op onze website verblijven en welke pagina’s ze bekijken. Op basis van die gegevens verbeteren wij onze website. Wij hebben de cookies volledig geanonimiseerd en daarom mogen we statische cookies zonder toestemming plaatsen. Deze gegevens worden na 14 maanden verwijderd.
 3. Marketingcookies Marketingcookies kijken naar je surfgedrag. Die data wordt gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies onder andere voor advertenties via Facebook, Google AdWords, YouTube en Vimeo. Bij het bezoek aan onze website vragen we je toestemming voor het plaatsen van marketingcookies. Je bepaalt dus helemaal zelf of je ermee instemt of niet. Je keuze heeft gedeeltelijk invloed op de werking van onze website en kun je op een later moment altijd wijzigen.

Wijzigingen in het privacy statement

Gro-up behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij raden je dan ook aan deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat je altijd op de hoogte bent met de laatste versie. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in oktober 2023.

Herroepingsrecht bij gro-up

Na de datum van het ondertekenen van de overeenkomst heb je 14 dagen bedenktijd en mag je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct herroepen. Dit kun je doen door het formulier herroepingsrecht in te vullen.

Vragen en Klachtrecht

We proberen je zo duidelijk en compleet mogelijk te informeren over hoe we met je gegevens omgaan. Is er toch iets onduidelijk? Stuur je vraag naar privacyteam@gro-up.nl. Klachten over de verwerking van je gegevens kun je delen met de functionaris gegevensbescherming via fg@gro-up.nl. Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kun je altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Klokkenluidersregeling

Heb je een misstand ontdekt bij gro-up? Schroom niet om de klok te luiden. Zoals elke organisatie onderschrijft gro-up de klokkenluidersregeling. Klik hieronder voor de klokkenluidersregeling inclusief de procedure van gro-up.