Pedagogisch beleid

0 tot 15 jaar

Onze pedagogische ambitie is dat elk kind opgroeit tot een volwassene die respect heeft voor

zichzelf, de ander en de omgeving. Met vaardigheden en talenten die hij inzet bij het samen kleuren

van de wereld.

Dit is het pedagogisch beleid van gro-up. Gericht op kinderen van 0 tot 15 jaar. Gebaseerd op de pedagogische visie “Samen de Wereld Kleuren”. gro-up gebruikt dit beleid in de kinderopvang om richting te geven aan het pedagogische werk en te zorgen voor eenheid.

Toch doen we niet overal hetzelfde. Dit beleid biedt ruimte om op elke locatie een passend programma te maken. Een invulling die past in de buurt, bij de kinderen, bij de ouders, bij de school, bij de specifieke talenten van de pedagogisch medewerkers. Deze invulling staat in de locatiegids onder pedagogische werkwijze. De oudervertegenwoordiging van de locatie bespreekt jaarlijks de pedagogische werkwijze.

Dit pedagogisch beleid is voor:

 • de ouders van alle kinderen die wij opvangen. En ouders die onze opvang overwegen. Zo weten zij waar wij kinderen in begeleiden bij het spelen, ontdekken en ontwikkelen;
 • onze pedagogisch medewerkers. Het geeft hen een kader voor hun dagelijks werk;
 • mensen die bij gro-up willen werken. Om te bepalen of onze ideeën en werkwijze bij hen passen;
 • iedereen die wil weten hoe wij over opvoeden en opgroeien van kinderen denken en door onze ideeën geïnspireerd wil worden.

Aan dit pedagogisch beleid gerelateerde overige documenten zijn opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Om het leesbaar te houden hebben we steeds: ‘ouder(s)’ gebruikt in de tekst. Waar ‘ouder(s)’ staat, kan ook ‘verzorger(s)’ worden gelezen.

De uitgangspunten


Spelen staat centraal

gro-up zet de interesses en behoeftes van het kind centraal. Want elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Kinderen ontwikkelen en leren door te spelen. De pedagogisch medewerkers

ondersteunen, begeleiden en stimuleren het spel. Zodat kinderen acht vaardigheden voor nu en voor de toekomst leren:

 1. Emotionele vaardigheden
 2. Sociale en culturele vaardigheden. Bijvoorbeeld samenwerken en zelfregulering (verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen).
 3. Morele vaardigheden
 4. Motorische vaardigheden
 5. Cognitieve vaardigheden. Bijvoorbeeld kritisch denken en problemen oplossen.
 6. Taalvaardigheden. Bijvoorbeeld communiceren.
 7. Expressieve vaardigheden. Bijvoorbeeld creatief denken.
 8. Digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.

Pedagogisch palet

Elk kind heeft recht op groeiruimte. Elk kind heeft recht op kansen. En omdat ieder kind uniek is, verdient ieder kind een passend programma van opvoeding, zorg, spelen en leren. De basis daarvoor vormen onze vijf uitgangspunten:


Spelen en onderzoeken: spelenderwijs de wereld ontdekken

Interactie: open en nieuwsgierig naar elkaar, in een positief opvoedklimaat

Samen: verschillende culturen, verschillende kinderen leren samen

Participatie: kinderen en ouders/opvoeders praten mee, doen mee en beslissen mee

Levensecht: de echte wereld in, op een stimulerende manier


Deze vijf uitgangspunten vormen het pedagogisch palet.


Spelen en Onderzoeken

Kinderen hebben behoefte aan vrijheid, concentratie en overgave. Dat vinden zij in spel. Spelen, ontwikkelen en leren gaan hand in hand. Kinderen hebben van nature een onderzoekende en nieuwsgierige houding, waardoor zij kennis opdoen over zichzelf en de wereld om hen heen. Kinderopvanglocaties van gro-up zijn een uitdagende speel-leeromgeving. Kinderen kunnen hier hun eigen weg vinden. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen waar nodig. Daarbij kijken we altijd naar de individuele behoefte van het kind.

Interactie

Onze pedagogisch medewerkers weten wat kinderen nodig hebben, doordat ze de interactie aangaan. Kinderen ervaren vrijheid en mogen zichzelf zijn. Want wij ondersteunen en stimuleren alleen waar nodig. Samen plezier maken en gezellig praten, zorgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Wij geven ervaringen, gevoelens en belevenissen woorden. En daarmee betekenis. Kinderen leren oog te hebben voor elkaar.

Samen

Van nature zijn kinderen gericht op anderen. Wij ondersteunen dit door kinderen in een groep op te vangen. Zo leren ze van elkaar. En met elkaar: samen vieren, plezier maken, afscheid nemen, leren omgaan met de onderlinge verschillen en conflicten. Kinderen maken kennis met de waarden en normen binnen de groep. Zij ontwikkelen sociale vaardigheden en ervaren hoe het is om actief deel uit te maken van een groep.

Participatie

Wij nemen kinderen serieus. Hoe jong ze ook zijn. Dat is de basishouding die nodig is om participatie goed vorm te kunnen geven. Participatie is een recht van kinderen. Het gaat om samen denken, beslissen, meedoen. Verantwoordelijk zijn. Door kinderparticipatie leren kinderen een eigen mening vormen en democratisch functioneren. Wat leidt tot zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Als kinderen actief meedoen, vormen zij samen met de pedagogisch medewerkers een prettige leefgemeenschap.

Levensecht

Kinderen staan niet los van de wereld waarin zij leven. Natuur, cultuur, de rages, de gebeurtenissen, de gezinswereld, de buurt en de sport: kinderen staan er middenin. gro-up zoekt de

belevingswereld van kinderen op. Door erop uit te trekken of de wereld binnen te halen. Natuurlijk houden we rekening met de leeftijd, de ontwikkeling en de interesses van de kinderen. Wij dringen niets op. De wereld wordt, naarmate kinderen ouder worden, steeds groter. Ook hun voorstellingsvermogen neemt toe. Ze kunnen dan meer abstracte thema’s aan. Wij gaan mee met de verwondering van kinderen over de ontdekkingen die zij doen.

We zetten ons in voor kwaliteit

gro-up biedt kwaliteit. En wij investeren om die kwaliteit te behouden. Daarom hebben we een eigen Pedagogisch Expertise Centrum (PEC). Daarin werken pedagogisch beleidsmedewerkers, zorgcoördinatoren en hbo-coaches samen. Zij vertalen de nieuwste ontwikkelingen in beleid, organiseren inspiratiebijeenkomsten. Ook ondersteunt het PEC. Bijvoorbeeld bij de vorming

van Integrale Kindcentra. Het PEC ondersteunt de kinderdagverblijven, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang bij de uitvoering van het pedagogisch beleid.

De pedagogische professionals

De pedagogisch medewerkers bepalen in grote mate de pedagogische kwaliteit. Bij gro-up zijn de pedagogisch medewerkers creatief. Zij inspireren de kinderen en durven out-of-the-box te denken en te doen. Pedagogisch medewerkers staan middenin de maatschappij. En weten wat de maatschappij nu en ook in de toekomst van de kinderen vraagt. Pedagogisch medewerkers hebben oog voor elk kind. Zien kansen, vaardigheden en talenten.

gro-up ondersteunt de pedagogisch medewerkers met een visie op leren en ontwikkelen. We werken vanuit onze kernwaarden dichtbij, waardevrij en energiek.

De waardevolle groep

Kinderopvang heeft een meerwaarde voor ieder kind. Bij ons doet een kind al jong ervaringen op in

groepsverband. Al heel jong hebben kinderen met elkaar een sociaal leven. Ze hebben plezier, dagen elkaar uit en kunnen elkaar ook storen. Ze leren van elkaar en de basale sociale vaardigheden. De pedagogisch medewerkers begeleiden dit.

Onze pedagogisch medewerkers maken een hechte groep door rituelen, zingen, dansen en door

plezierige gewoontes. De kinderen hebben hier een actieve rol in. Ook stimuleren de pedagogisch medewerkers positieve relaties, zoals vriendschap, tussen kinderen. En hebben ze goed contact met de ouders. De inrichting van de groep (meubels, materialen, sfeer) sluit aan bij de behoeften van de kinderen en bij de invulling van het pedagogisch beleid.

Het belang van wennen

Het is belangrijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen om rustig te wennen op het

kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang. Een baby heeft tijd nodig om zich te

hechten aan de vaste pedagogisch medewerkers. Oudere kinderen moeten wennen aan nieuwe

situaties met andere kinderen en volwassenen, de ruimte, activiteiten en de rituelen. Het wennen gebeurt in samenwerking met de ouders. Zij kennen hun kind het beste. Omdat wij aansluiten bij de behoefte en de ontwikkeling van het kind, kunnen voor elk kind andere afspraken worden gemaakt. Ook wanneer een kind overgaat naar een andere groep kan het rustig wennen. Wij streven naar soepele overgangen van huis naar de opvang, tussen verschillende groepen en van de opvang naar de basisschool en naar het voortgezet onderwijs.

Optimaal ontwikkelen

Wij volgen en stimuleren de ontwikkeling van elk kind. Dit doen wij onder andere door bewust pedagogisch handelen, een uitdagende speelleeromgeving, het organiseren van activiteiten en het zorgen voor een veilig klimaat om te kunnen spelen, ontdekken en ontwikkelen.

Wij kennen elk kind. Want elk kind heeft een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker van de groep. Deze medewerker heeft een vertrouwensrelatie met de aan hem of haar toevertrouwde kinderen. De mentor volgt de ontwikkeling van het kind.

Wij streven naar een doorlopende ontwikkellijn met thuis, het basisonderwijs en - indien aan

de orde - met de buitenschoolse opvang. Hoe? Met toestemming van de ouders wordt bij de overgang van het kind naar de basisschool, of een andere locatie, de kennis over de ontwikkeling van het kind overgedragen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VvE) voorkomen we onderwijsachterstanden bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar. De peuteropvang van gro-up helpt kinderen om met zo min mogelijk (taal)achterstand naar de basisschool te gaan. Wanneer een locatie Voorschoolse Educatie biedt staat dit in de locatiegids onder pedagogische werkwijze.

Kinderen met een zorgvraag

Bij gro-up zijn alle kinderen zijn welkom. Ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt of een kind zich niet goed voelt. Natuurlijk bespreken we dit met de ouders. Zij krijgen bij het intakegesprek een folder over de zorgstructuur. Ook zijn er beleidsdocumenten over de zorgstructuur. De zorgcoördinator ondersteunt de pedagogisch medewerkers op de groep bij de uitvoer van het zorgbeleid. Als het nodig is schakelen we hulp in van een passende (zorg)instantie.

Soms verwijzen we een kind met extra ondersteuningsbehoefte naar een kleinere groep met meer begeleiding. Dit heet plus-opvang. Wanneer we bijzonderheden in de ontwikkeling of andere problemen signaleren bij een kind, verwijzen we ouders soms door naar een meer passende instantie. Als het kan de jeugdhulp van gro-up. Voor het werken met de verwijsindex en het protocol (meldcode) huiselijk geweld en kindermishandeling is apart beleid en een aparte folder.

Toetsing van het pedagogisch handelen

Wij zijn een lerende organisatie. Regelmatig toetst gro-up of de pedagogische kwaliteit nog voldoet aan het door ons opgestelde beleid. We gebruiken een pedagogische scan die op de groepen wordt afgenomen. Door hierover met de pedagogisch medewerkers in gesprek te gaan, ontstaan nieuwe inzichten. Zo blijven we constant in beweging en gaan we nieuwe uitdagingen aan.

VerbindenMet ouders

Onze pedagogisch medewerkers helpen kinderen bij hun ontwikkeling. En daarbij werken we intensief samen met ouders.

We werken samen aan vertrouwen door open en eerlijk te zijn. We hebben belangstelling voor elkaars opvattingen en perspectieven op de ontwikkeling van hun kind. Op deze manier ontstaat, een relatie. Het belang is het welzijn van het kind. gro-up betrekt ouders niet alleen bij de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind, maar bijvoorbeeld ook bij activiteiten of projecten.

Met onderwijs

Kinderopvang en onderwijs zijn samenwerkingspartners in het belang van kinderen en ouders. De

doorgaande ontwikkelingslijn en het welbevinden van de kinderen zijn hierbij de uitgangspunten. De

samenwerking wordt aangegaan met één of meerdere scholen. Het betreft onder andere het

bespreken van een gezamenlijke pedagogische visie, de visie op de doorgaande ontwikkelingslijn en

het organiseren van de overdracht van het kind naar de basisschool. Het krijgt ook vorm in het

gezamenlijk plannen en uitvoeren van activiteiten en thema’s/projecten en gebruik van ruimtes. Bij een Integraal Kindcentrum (IKC) kan er sprake zijn van het toegroeien naar één organisatie waarbij de grenzen tussen kinderopvang en school zijn vervaagd. Het is een streven om ook met de scholen voor voortgezet onderwijs te verbinden, waardoor deze overgang voor kinderen soepel verloopt.

Netwerken

De kinderopvanglocaties van gro-up hebben een netwerk om zich heen gebouwd van alle organisaties met een aanbod voor kinderen en ouders. We kunnen snel schakelen als er bijvoorbeeld een extra ondersteuningsbehoefte is. Voorbeelden van organisaties waarmee we samenwerken: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), jeugdhulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, logopedisten, fysiotherapeuten, maar ook sportverenigingen, bibliotheken en musea.

Bovendien heeft gro-up veel verschillende expertises in huis. Naast kinderopvang zijn dat kraamzorg, buurtwerk, jeugdhulp en onderwijs.

Wet- en Regelgeving

De kwaliteit van de Kinderopvang is gewaarborgd in Wet en Regelgeving. De eisen aan (pedagogische) kwaliteit van de kinderopvang is vastgelegd in de Wet op de Kinderopvang. De GGD voert kwaliteitsinspecties uit. Er is apart toezicht op de uitvoering van VvE.

Ouders hebben medezeggenschap over de opvang via oudercommissies. In principe heeft elke locatie een oudercommissie die adviesrecht heeft op het pedagogisch beleid. Daarnaast is er een centraal orgaan voor ouderinspraak.